Anatomy Typography

Skills: 3D

Anatomy Typography – Zbrush / Cinema 4D + Vray / Photoshop

Anatomy_Typo_low
C

Anatomy_Typo_C_Detail H

Anatomy_Typo_H_Detail O

Anatomy_Typo_O_Detail R
Anatomy_Typo_R_Detail